Projekty školy

Od 1. 1. 2023 Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace realizuje projekt v rámci Šablony v Operačním programu Jan Amos Komenský (zkr. OP JAK, cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. ) pod názvem

"Společně za vzděláváním".

Reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005783

Tímto projektem chce škola žákům i pedagogům umožnit vhled do netradičních výukových metod a pomoci jim takto v rozšíření poznání v jejich studovaných oborech a předmětech, a tak jim umožnit nalézt nové možnosti uplatnění v pracovním procesu.

 

 

                                           

OPJAK.cz

MSMT.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V návaznosti na minulý akční plán se škola zapojila plynule do navazujícího projektu 

 

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III"

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace se 3. 2. 2022 zapojila do níže jmenovaného projektu:

Titulní stránka

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

 

-------------------------------------------------------------------------

Realizace projektu, financovaného prostředky z EU:

Šablony na ZUŠ

 

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizovala projekt Šablony na ZUŠ, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012944, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále byly podporovány aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT (mj. výuka žáků v hodinách HN na tabletech nebo práce s počítačovou technikou v hodinách výtvarného oboru) a spolupráce s rodiči dětí a žáků v rámci projektových dnů školy.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Přiložené dokumenty

To Top ↑